ازمون های میکروبی نشاسته

Starch Microbilogical Tests 

روش مرجع

Standard

استاندراد ۲۸۴۳

Standard 2843

نتایج ازمون

Test results

شرح آزمون

Criterion

no

استاندارد ملی ایران

5272

ISIRI 5272

104 1×103

شمارش كلي ميكروارگانيزم در گرم

Total Count Agar/gr

1

استاندارد ملی

9263

ISIRI 9263 

50 4.00

كلي فرم ها در گرم

Coliforms/gr

2

استاندارد ملی

2946

ISIRI 2946

منقی

Negative

منفی

Negative

اشرشياكلي در گرم

Escherichia Coli/gr

3

استاندارد ملی 

2324

ISIRI 2324

 

103

 

<10

باسيلوس سرئوس در گرم

Bacillus Cereus/gr

4

 استاندارد  ملی ایران

997

ISIRI 997

100 40

كپك و مخمر در گرم

Moulds and Yeasts/gr

5

استاندارد ملی 

2197

ISIRI 2197

10 <10

كلستريديوم احيا كننده سولفيت در گرم

Clostridium Perfringens/gr 

6

استاندارد ملی ایران

2843

ISIRI 2843 

۱۲۵ در ۱۰ گرم

125/10gr

<10

شمارش هاگ هاي باكتري هاي گرمادوست در 10 گرم

Thermophilic Spore Formers/gr

7