مشخصات فيزيكو شيميائي نشاسته فوق تصفیه

PhysicoChemical specification of A-starch          

استاندارد   381-1

rd revision1Standard 381-1,

واحد

units

نتایج ازمون

Test results

شرح آزمون

Criterion

no

 

پودر سفید

White Powder
 

پودر سغید

White Powder      

وضع ظاهری

Appearance 

1

4/5 - 7

7.00-4.5 

  5.75 

پ.هاش

PH 

2

حداکثر14

14.00 Max 

100gr/ 

6.25 

 رطوبت

humidity

3

حداکثر0/5

MAX0.50 

100gr/ 

 0.431

پروتئين (5/75)(ماده خشک)

Protein(5.75)(Dry Matter)

4

حداکثر 0/23

0.23 Max 
 100gr/ 0.211 

خاکستر کل (ماده خشک)

Total ash(Dry Matter)

 

5

 

حداكثر %15بالاي الك μ 100

Max %15 above 100µ sieve

 100gr/ 13.00 

دانه بندی

Granulation

6

                  

صنایع غذائی و پروتئینی

Food processing industries  

Food processing

Industries        

موارد مصرف

End use

7

 

کیسه های 25 کیلوگرمی پلی اتیلنی

Polyethylene 25 Kg 

کیسه های 25 کیلوگرمی پلی اتیلنی

Polyethylene 25 Kg 

بسته بندی

Packing

8