مشخصات فيزيكو شيميائي گلوتن

Physico Chemical specification of vital gluten(707)

استاندارد4297

Standard 4297, 1rd revision

واحد

units

نتایج ازمون

Test results

شرح آزمون

Criterion

no

پودر کرم زرد رنگ و عاری از بو

Odor Less- Pale Yellow 

 

پودر کرم زرد رنگ

Pale Yellow Powder 

وضع ظاهری

Appearance

1

5/8-6/4

6.40-5.80 

  6.20 

پ.هاش

PH

2

حداکثر ۱۰ 

10.00 Max

gr/100

4.50

رطویت

humidity

3

حداقل 130(شکل پذیری بعداز30´)

130.00   Min 

gr/100 

4.50

جذب اب

Water Absorption

4

حداقل ۸۰

Min 80.00 

gr/100 80.00

 

(6.25)پروتیین ماده خشک

Protein (6.25) (Dry Matter)

 

5

حداکثر  

2.00Max

gr/100 1.05

خاکستر کل(ماده خشک)

Ash(Dry Matter) 

6

حداقل 

%95 زيرالك μ 250

Min %95 below 250 µ sieve       

حداكثر %25بالاي الك μ 180

Max %25 above 180 µ sieve                
Max %25 above 180 µ sieve                
  

 gr/100

180µ=24.95
↓250µ=85.14
 

دانه یندی

Granulation

7

 

صنایع غذایی

(ماکارونی-سوسیس و کالباس-همبرگر- نان وخوراک آبزیان) 

Food processing industries (macaroni-bread-hamburger-aquatics feed- sausage& salami ,bologna)

FOOD PROCESSING

Industries

End use

8

 

کیسه های ۲۵کیلوگرمی پلی اتیلن

Polyethylene 25 Kg 

کیسه های ۲۵ کیلوگرمی پلی اتیلنی

Polyethylene 25 Kg 

Packing

9